Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné údaje

Spoločnosť: Isokman Trading Export Import s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec

Prevádzka: Bakova Jama 2778, 960 01 Zvolen

IČO: 36 708 640

IČ DPH : SK2022292195

DIČ: 2022292195

Zapísaná: OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 12393/S

Bankove spojenie:   SK66 0200 0000 0000 3334 4352, VÚB Banka, a.s.

E-mail: isokman@isokman.sk

2. DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV

1) Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.kostovka.eu je spoločnosť Isokman Trading Export Import s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec.

2) Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

3) Obchodný partner je fyzická alebo právnická osoba, zapísaná v príslušnom registri (Obchodný register, živnostenský register) a nakupuje tovar za účelom podnikania (maloobchod, stravovacie zariadenia, potravinárska výroba a pod.).

4) E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom na adrese www.kostovka.eu.

5) Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

6) Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom produktov Kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru

7) Nákup v e-shope je realizovaný bez registrácie. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre vznik kupnej zmluvy.

8) Minimálna trvanlivosť je doba, počas ktorej si potravina uchováva svoje špecifické vlastnosti. V rámci tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a spotrebiteľ u neho môže reklamovať zistené nedostatky tovaru (pokiaľ dodržal všetky podmienky pre správne skladovanie).

9) Kupujúci akceptuje elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To sa nevzťahuje pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10) Zmluvnými stranami sa rozumejú Predávajúci a Kupujúci.

3. OBJEDNÁVKA

1) Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka (vyplnenie elektronického formulára) v e-shope kupujúcim.

2) Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

3) Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

4) Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a jeho prevzatiu.

5) Objednávka musí obsahovať:

a) údaje o spotrebiteľovi: meno a priezvisko spotrebiteľa alebo obchodné meno, IČO a fakturačnú adresu firmy, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu odberného miesta (dodania), kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail),

b) informácie o tovare: presnú špecifikáciu (názov tovaru, množstvo, cena),

c) dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.

6) Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je spoplatnené sumou vo výške nákladov za dopravu ku kupujúcemu a späť.

7) V prípade, že kupujúci poruší ustanovenia ods. 4 a nepostupuje podľa ods. 6 alebo, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20,-Eur.

4. CENA

1) Každý tovar alebo služba sú označené cenou platnou v čase, kedy sú zobrazené. Cena je uvedená vrátane zákonom stanovenej sadzby DPH (20%, knihy 10%) a predávajúci je cenou takto zobrazenou viazaný.

2) Znížená cena na tovary v akcii prípadne v zľave platí do vypredania skladových zásob. To neplatí, pokiaľ predajca uvedie pri konkrétnom výrobku iné podmienky akcie prípadne zľavy.

3) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. V takomto prípade má predávajúci povinnosť informovať kupujúceho o tejto zmene a to prostredníctvom internetovej stránky, prípadne inými elektronickými prostriedkami.

4) Podmienky dodania tovaru, spôsobu platby a ceny tovaru pre obchodných partnerov budú stanovené po vzájomnej dohode s predávajúcim.

5) Medzi ponúkanými produktami sa nachádzajú vybrané produkty, na ktoré nie je možné uplatniť zákaznícku zľavu. Ich cena je už zvýhodnená.

6) Dôležité: Uvedené hmotnosti tovarov na váhu sú približné s odchylkou +-10 %. Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s možnou odchylkou +-10 % od váhy uvedenej v ponuke v závislosti na hmotnosti konkrétnej porcie tovaru na váhu.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

1) Za tovar a služby je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) hotovosťou pri osobnom odbere na odbernom mieste,

b) hotovosťou (platba priamo pri odbere tovaru od kuriéra, dokladom o platbe je doklad vystavený kuriérom),

2) Vlastníctvo nadobúda kupujúci až po uhradení plnej sumy za objednaný tovar Predávajúcemu.

6. DODACIE PODMIENKY

1) Predávajúci potvrdí prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a termín dodania. O predbežnom čase doručenia budeme informovať najneskôr 24 hod pred dodaním. Dodávky objednaného tovaru realizujeme podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho. Ak by objednaný tovar nebol k termínu dodania dostupný, kupujúci je kontaktovaný telefonicky alebo emailom za účelom upresnenia termínu dodania tovaru alebo navrhnutia výmeny za alternatívny tovar, ktorý je skladom alebo sa dohodne odstúpenie od zmluvy. V takomto prípade, ak bola platba uhradená vopred, je kupujúcemu finančný rozdiel poukázaný na jeho účet do troch pracovných dní. V prípade objednávky firemných darčekových balení sa doba dodania určuje na základe dohody s Kupujúcim, Predávajúci si však vyhradzuje právo upravovať dobu dodania podľa jeho možností a dostupnosti tovaru.

2) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 7 dní od kupujúcim zvoleného termínu na doručenie/osobný odber, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

3) Kupujúci je informovaný o termíne a predbežnom čase dodania tovaru e-mailom resp. telefonicky.

4) Tovar je dodávaný formou osobného odberu alebo prostredníctvom kuriéra na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v objednávke.

5) Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

6) Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví tieto znaky. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný Dopravca.

7) Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

8) Dôležité: Kupujúci pri preberaní tovaru je povinný predložiť doklad totožnosti na potvrdenie veku. Kupujúci pri kúpe alkoholických nápojov musí mať viac ako 18 rokov. V prípade nepredloženia dokladu totožnosti a nepotvrdenia veku min.18 rokov, mu nebude tovar odovzdaný.

7. POPLATKY ZA DOPRAVU A BALNÉ

1) Predávajúci poskytuje balné k doprave bezodplatne-ZADARMO.

2) Spôsob dodania tovaru:

a) osobný odber na uvedených odberných miestach v uvedených hodinách 

b) kuriér – tovar Vám bude doručený kuriérom.

3) Cena dopravy pre dodanie tovaru prostredníctvom kuriéra:

a) na adresu v mieste: Zvolen, Banská Bystrica, Sliač, Kováčová, Sielnica, Lieskovec, Zolná, Velká Lúka, Hronsek je účtovaná vo výške 4,80,-Eur vrat DPH.

b) na adresu v mieste: Bratislava je účtovaná vo výške 5,90,- Eur vrat DPH.

c) doprava prostredníctvom kuriéra je zdarma pri nákupe nad 84 EUR (hodnota tovaru vrat DPH).

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1) Účelom práva na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)  je poskytnúť Kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy však nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru.

2) Predávajúci ponúka vo svojom e-shope prevažne potraviny.

3) Kupujúci nemá zo zákona právo odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku) pred jej doručením či po jej doručení bez udania dôvodu ak ide o tovar, ktorý  podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V prípade, že s dodaným tovarom nie ste spokojný, okamžite nás o tom informujte.

4) V prípade ostatných druhov tovaru má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ohľadom takéhoto tovaru najneskôr do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je uvedený na konci týchto podmienok, a zaslať ho Predávajúcemu spolu s vráteným tovarom. Pre plynulejšie  vybavenie odstúpenia od zmluvy odporúčame zaslať vyplnený formulár aj na e-mail Predávajúceho.

5) Predávajúci vráti zaplatenú cenu za tovar vrátane nákladov na jeho dodanie na číslo účtu Kupujúceho do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného tovaru Kupujúcemu.

6) Vrátený tovar je Kupujúci povinný vrátiť výhradne na adresu: Isokman Trading Export Import s.r.o., Bakova Jama 2778, 960 01 Zvolen.

7) Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.

8) Predávajúci upozorňuje, že poukázanie prípadných zľavových kupónov Kupujúcemu je jednostranným právnym úkonom Predávajúceho. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Kupujúci má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

9) Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Kupujúcemu právo na náhradu škody. Predávajúci je v tomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

10) Zmluvné strany sa uzavretím kúpnej zmluvy dohodli, že aj Predávajúcemu prináleží právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (storno objednávky) za nasledovných podmienok. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si Kupujúci neprevezme objednaný tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny platobnou kartou, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vtedy, ak už sa objednaný tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru, prípadne ak počas prípravy tovaru na odoslanie dôjde k jeho náhodnému poškodeniu či zničeniu.

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1) Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar,

b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

2) Predávajúci je povinný:

a) Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v množstve a cene uvedenej v kúpnej zmluve, najneskôr spolu s tovarom zaslať Kupujúcemu faktúru za tovar a dokumenty nevyhnutné na riadne užívanie objednaného tovaru.

b) Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s tým, aby mu Predávajúci poskytol vyhotovenie kúpnej zmluvy, resp. potvrdenie o jej uzavretí, v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je potvrdenie objednávky, faktúra vystavená elektronicky (ibaže by si Kupujúci výslovne vyžiadal zaslanie faktúry v listinnej podobe) a tieto obchodné podmienky, ktoré budú Kupujúcemu sprístupnené v trvalo uchovateľnej podobe.

10. REKLAMAČNÝ PORIADOK

1) Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia Kupujúcim a následne počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Kupujúcim a následne počas záručnej doby akosť a vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru, ako aj vzhľadom na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že tento tovar vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov. V opačnom prípade má tovar vady.

2) Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru počas zákonom stanovenej doby, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia tovaru, s výnimkou potravín. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si Kupujúci musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Pri ostatných potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu, najviac však po dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

3) Kupujúcemu sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.

4) Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v prvom odseku tohto článku obchodných podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

6) Ak Kupujúci neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu.

7) Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8) Nároky zo zodpovednosti za vady môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho nasledovnými spôsobmi:

Zaslaním reklamácie Predávajúcemu na adresu Isokman Trading Export Import s.r.o., Bakova Jama 2778, 960 01 Zvolen, alebo zaslaním reklamácie na e-mailovú adresu Predávajúceho isokman@isokman.sk, k čomu môže Kupujúci využiť vzorový reklamačný formulár umiestnený na konci týchto podmienok. Spolu s popisom vady Kupujúci Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil a pošle aktuálnu fotografiu vadných produktov. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť. To neplatí, ak Kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

9) Tovar odovzdaný na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu odôvodnene zamietnuť.

10) Predávajúci namiesto záručného listu vystavuje doklad o kúpe tovaru.

11) Predávajúci Kupujúcemu na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.

12) Predávajúci Kupujúcemu písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku Kupujúceho, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Kupujúcemu písomne ​​potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

13) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a v prípade, kedy posúdenie vady vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

14) Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Kupujúcemu preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená.

15) V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Kupujúcemu k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Kupujúcemu alebo Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Kupujúceho.

16) Na darčeky a ďalšie bezplatne poskytnuté plnenia, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola medzi zmluvnými stranami dojednaná nižšia cena tovaru.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2) Predajca sa zaväzuje k neposkytnutiu osobných údajov kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade výkonu kontroly.

3) Predajca od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, v prípade obchodného partnera IČO a DIČ.

4) Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané výlučne za účelom vybavenia jeho objednávky, pokiaľ kupujúci nepostupoval podľa ods. 5 tohto článku.

5) Spracovaním osobných údajov na marketingové účely sa rozumie najmä sumarizovanie jednotlivých objednávok kupujúceho za účelom poskytnutia dodatočných zliav, zasielanie informačných e-mailov na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri registrácii, prípadne telefonické kontaktovanie kupujúceho za účelom informovať ho o aktuálnych novinkách a akciách e-shopu.

6) Predajca zabezpečuje ochranu osobných údajov pred neoprávneným sprístupnením tretím osobám spôsobom uvedeným v bezpečnostnej smernici o ochrane osobných údajov.

7) Kupujúci môže súhlas so spracovaním osobných údajov písomne odvolať a to zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov adresovaný na Isokman Trading Export Import s.r.o., prevádzka farmy: Bakova Jama 2778, 960 01 Zvolen alebo e-mailom na isokman@isokman.sk. Po doručení odvolania osobné údaje kupujúceho likvidujeme v súlade s bezpečnostnou smernicou na ochranu osobných údajov.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

Predávajúci týmto upozorňuje, že Kupujúci sa môže obracať na nasledovné orgány dozoru:

Vo veciach ochrany spotrebiteľa

Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica

Vo veciach týkajúcich sa ochrany verejného zdravia a kvality potravín

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Vo veciach ochrany osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava


2) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmeny a doplnenia verejných obchodných podmienok sú platné od ich zverejnenia na www.kostovka.eu. Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou e-mailu obsahujúceho potvrdenie objednávky. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so znením týchto podmienok a je s nimi uzrozumený.

3) Predávajúci upozorňuje, že informácie na www.kostovka.eu môžu byť menené a aktualizované bez skoršieho upozornenia kupujúceho a predávajúci nenesie zodpovednosť za priamu, nepriamu alebo mimoriadnu škodu voči iným stranám spôsobenú použitím informácií z www.kostovka.eu.

4) V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na isokman@isokman.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane a súčasti nadobúdajú účinnosť 01.11.2022.

Príloha č. 1 – Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci:

Spoločnosť: Isokman Trading Export Import s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec

Prevádzka: Bakova Jama 2778, 960 01 Zvolen

IČO: 36 708 640

IČ DPH : SK2022292195

DIČ: 2022292195

Zapísaná: OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 12393/S

Bankove spojenie:   SK66 0200 0000 0000 3334 4352, VÚB Banka, a.s.

E-mail: isokman@isokman.sk


Adresa na vrátenie tovaru:

Isokman Trading Export Import s.r.o., Bakova Jama 2778, 960 01 Zvolen


Kupujúci:

Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………….

Ulica a číslo: …………………………………………………………………………………..

Mesto: ………………………………………………………………………………………….

PSČ: …………………………………………………………………………………………….

Telefón: …………………………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………..

V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy v nižšie uvedenom rozsahu:

Číslo faktúry:  …………………………………………………………………………………

Dátum nákupu:  ……………………………………………………………………………….

Dátum prevzatia tovaru: ……………………………………………………………………..


Názov vráteného tovaru   Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Názov vráteného tovaru   Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Suma za vrátený tovar spolu: ……………………………………………

Číslo účtu a kód banky kupujúceho na ktorý bude požadovaná suma vrátená:

…………………………………………………………………………….
Beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

Dátum a podpis kupujúceho:………………………………………………..

Príloha č. 2 – Vzor reklamačného formulára

Predávajúci:

Spoločnosť: Isokman Trading Export Import s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec

Prevádzka: Bakova Jama 2778, 960 01 Zvolen

IČO: 36 708 640

IČ DPH : SK2022292195

DIČ: 2022292195

Zapísaná: OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 12393/S

Bankove spojenie:   SK66 0200 0000 0000 3334 4352, VÚB Banka, a.s.

E-mail: isokman@isokman.sk

Kupujúci:

Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………….

Ulica a číslo: …………………………………………………………………………………..

Mesto: ………………………………………………………………………………………….

PSČ: …………………………………………………………………………………………….

Telefón: …………………………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………..
Dátum nákupu: ………………………………………………………………………………….
Popis vady: ………………………………………………………………………………………
Názov tovaru: ……………………………………………………………………………………

Požadované riešenie reklamácie (výmena tovaru, vrátenie tovaru, zľava z ceny):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dátum a podpis kupujúceho: …………………………………………………